...

نمي دونم هوا مه آلود بود يا مثل هميشه تهران كثيف بود...اما هميشه با خودم فكر مي كنم ترافيك شب هاي تهران با همه دود و دمش ديدنيه ! همه شهر تو چراغ هاي سفيد و قرمز ماشين ها كه لحظه به لحظه ترمز مي گيرن ،‌ بوق هاي گاه و بي گاهشون و صداي موتورها كه مثل هميشه ويراژ مي دن گم مي شه...

ادامه...

/ 0 نظر / 14 بازدید